Naturens krise buldrer afsted, og mange danske arter er truet af udryddelse. Men nu vil Skovsgaard Gods på Langeland, som det første gods i Danmark, forene fødevareproduktion og vild natur i stor skala.

Hovedparten af godsets arealer omlægges til vild natur med vildgræsning med kvæg, vildheste og grise. Målet er at skabe levesteder til truede arter og at producere fødevare på naturens og klimaets præmisser.

Fra landbrug til naturprojekt

Skovsgaard Gods på Langeland har i århundreder været drevet som landbrug og skovbrug. Nu er de to naturfonde, Den Danske Naturfond og Danmarks Naturfond, gået sammen om et kæmpe naturprojekt, som skal forene fødevareproduktion og etablering af vild natur.

To tredjedele af godsets knap 400 hektar skal gøres vildt med udsætning af kvæg, vildheste og grise, som uden tilskudsfodring skal skabe optimale betingelser for biodiversiteten i området.

Ambitionen er at lave et demonstrationslandbrug, som kan inspirere og skabe ny viden om fremtidens bæredygtige landbrug, hvor fødevareproduktion kan bidrage positivt til løsningen af både naturens og klimaets kriser.

Vild natur og tårnhøj biodiversitet

Offentligheden vil have gratis adgang til arealerne, og naturformidlingen og friluftsaktiviteterne på godset bliver styrket. Og det er uden fortilfælde, at et gods omdanner mere end to tredjedele af det samlede areal til et vildgræsningsprojekt.

Det 394 ha store gods ejes af Danmarks Naturfond, som oprindeligt er stiftet af Danmarks Naturfredningsforening. Formanden for fonden, Maria Reumert Gjerding, siger:

- Naturens krise er dyb og massiv, og dét, naturen har allermest brug for, er plads. På Skovsgaard vil vi nu vise, hvordan vi kan kombinere en ekstensiv produktion af kød fra grise og kvæg med vild natur med tårnhøj biodiversitet. Som landbrug håber jeg, at vi kan være med til at vise vejen for, hvordan vi både kan producere mad og give plads til naturen.

Vildgræsning skal genskabe naturlige dynamikker

Nøglestenen i projektet er vildgræsning, hvor 245 hektar hegnes i én stor indhegning, og hvor kvæg, vildheste og grise lever vildt helt året.

Det betyder, at de ikke fodres og aldrig kommer på stald, men i stedet lever vildt på arealet og af det, de kan selv kan finde i naturen.

Når dyrene græsser hele året, skaber de grundlag for en tilstand af vildhed, som vil bringe de naturlige processer og dynamikker tilbage. Dyrene vil bidrage til udviklingen af et landskab med græsland, kær, vådområder, lysåbne skove og krat, og det vil give basis for en stor biodiversitet i området.

Den Danske Naturfond er en privat fond, som skaber mere plads til den vilde natur i hele Danmark. Fonden har store forhåbninger til projektet, som den har støttet med 1,25 millioner, der bruges på hegn til ny, stor indhegning samt heste og kvæg.

Direktør i Den Danske Naturfond, Flemming Nielsen, siger:

- Der er en ny retning i dansk naturbeskyttelse. Det er ikke længere os mennesker, som skal bestemme, hvordan naturen skal se ud, og klippe den med ’neglesaks’. Naturen skal slippes fri og udvikle sig meget mere på egne præmisser. Projektet på Skovsgaard er et rigtig godt eksempel på den nye retning.

Landbrug, natur og oplevelsesøkonomi hånd i hånd

Kongstanken med projektet er at gå i spidsen og inspirere andre store landbrug til at omlægge arealer til fordel for natur og klima. Projektet skal vise vejen for, at der kan skabes vild natur sideløbende med fødevareproduktion.

Godsets øvrige arealer vil fortsat blive drevet som økologisk landbrug med særligt fokus på grøntsager af meget høj kvalitet og skånsomme dyrkningsmetoder, hvor klima og biodiversitet tilgodeses.

Maria Reumert Gjerding siger:

- Vi har så hårdt brug for, at der er landbrug i Danmark, der går foran og viser, at klimahensyn og naturhensyn kan gå hånd i hånd med en sund økonomi. Det er det, der er ambitionen med dette projekt. Vi håber at kunne vise en vej til den store omstilling, landbruget står overfor.

Naturoplevelser for alle

Det er en vigtig ambition at invitere befolkningen indenfor og ud i naturen.

Naturoplevelserne på Skovsgaard Gods bliver løftet til et helt nyt niveau. Ambitionen er derfor at skabe et stærkt formidlingscentrum for natur, biodiversitet og fødevarer, hvor der er plads til ro og fordybelse. Med vildgræsningen får Langeland en stærk attraktion for turister og lokale, som interesserer sig for naturoplevelser, læring og fødevarer i verdensklasse.

Nye låger til besøgende bliver en del af det økonomiske bidrag fra Den Danske Naturfond. "Det er vigtigt at få flere ud i naturen og give alle mulighed for store naturoplevelser. På den måde får vi et mere nært forhold til vores natur, og dermed også større lyst til at passe på den," siger Flemming Nielsen.

Langelands Kommune er begejstret for projektet

Hos borgmesteren i Langelands Kommune, Tonni Hansen, er der store forventninger til projektet på Skovsgaard Gods.

- I Langeland Kommune har vi et stort fokus på bæredygtighed - og ikke mindst hvordan vi sammen styrker biodiversiteten. Vi er derfor både glade for og stolte af, at Skovsgaard Gods her på Langeland tager det næste skridt. De er med til at vise vejen med fokus på bæredygtig produktion, hvor der er plads til den vilde natur og understøttelse af biodiversiteten. Projektet fra Skovsgaard Gods vil uden tvivl også bidrage yderligere til vores friluftsliv, turisme og naturformidling, siger han.

Fakta

Skovsgaard Gods blev testamenteret til Danmarks Naturfredningsforening i 1979 af Frk. Ellen Fuglede, som ønskede at sikre, at ejendommen og naturen efter hendes død ikke blev udnyttet eller bebygget, men forblev på naturbevarende hænder.

Godset ejes i dag af Danmarks Naturfond, som er stiftet af Danmarks Naturfredningsforening.

Skovsgaard Gods på 389 hektar ligger i Hennetved på Sydlangeland og er hidtil blevet drevet som økologisk landbrug, skovbrug og natur med en aktiv formidling af landbrug og natur.

Den Danske Naturfond er en privat fond, hvis overordnede formål er at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark. Fonden gennemfører naturprojekter i hele Danmark. Den Danske Naturfond har afsat 1,25 millioner kroner til projektet.

Med projektet skal 234 hektar marker, naturarealer og skov indhegnes i et samlet hegn med udsætning af kvæg, vildheste og grise – som uden tilskudsfordring skal bidrage til at genskabe naturlige dynamikker til glæde for natur og biodiversitet.

Projektet skal fungere som foregangs- og demonstrationsprojekt for, hvordan man kan lave en kødproduktion på en måde, som optimerer både biodiversitet og klima, imens produktionen er økonomisk bæredygtig – og på den måde genere viden, som kan bruges af andre landbrug, som ønsker at etablere vildgræsning.

Offentligheden vil have fri adgang til området, ligesom friluftsliv og naturformidling styrkes i projektet.